عطرِ حــرمِ یــار

( اینجـا تا همیشہ خونہ ما میمونہ،حتی اگہ دیر بہ دیر بیایم بہ خونمون )

عطرِ حــرمِ یــار

( اینجـا تا همیشہ خونہ ما میمونہ،حتی اگہ دیر بہ دیر بیایم بہ خونمون )

عطرِ حــرمِ  یــار

این باران هایے که می بارد و نمی بارد ،
همه را شاعر کرده است
باریدنش یک جور ، نباریدنش جور دیگر
حجم نداشتن هایت را به رخ ما می کشد
این جایے که بےتو ،
نه زمینش زمین است ، نه آسمانش آسمان.
مےگویم : پدرانمان سیب سرخ کدام جنت اعلایے را گاز زدند
که فرزندانشان از درک ولایت شما رانده شده اند ؟
این جغرافیای غربت را ،
بےشما نخواهیم کجا را باید مُهر کنیم ؟
" به جان عزیزتان ، بودن بی درک شما ،
عینِ ظلم است "

می فرمایی ندبه بخوان ؟
مےخوانم : اشکوا الیک
شکایت دارم برشما ؛
از تنـــهایے خودم ،
از تنـــهایے شما....

نویسندگان

امشب دلِ رسوای ما دارد هـــوای کربلا ...

شنبه, ۳ آبان ۱۳۹۳، ۰۱:۰۲ ق.ظ

بغضت مےشکند

اشکهایت قبل از آنکہ تصمیمے برایشان گرفتہ باشے جاریند

دستے را روے شانہ ات احساس مےکنے


چہ دست مهربانے

دلت را مےلرزاند این دستها

فکر مےکنے ای کاش همیشہ دلت این گونہ مےلرزید ؛ آرام

 جلو می روے

چہ جسارتے کرده اے  ... چہ قدر نزدیک شده اے

احساس نمےکنے کسے را در اغوش گرفتہ باشے

احساس مےکنے در آغوشت گرفتہ اند . گــرمِ گــرم !


با خود فکر مےکنے اینجا چہ قدر صاحبخانہ ها مهربانند

****

برگرفته از وبلاگ ❤♡ وعـــ ـــده گــ ـــاه ♡❤   روزی شان کربلا ان شاءالله

 
 

پی نوشت:

ســـنگ صبور شـــده ام برای همـــــــــــ ه

این روزها دلــــم سنگ صبــــوری میخواهد از جنسِ شما

 این بار فقـــط من بگویم و شمــــا...

شمــا همین که نگـــاهـــم کنید ... من صبــوری میکنم اربـــاب

۹۳/۰۸/۰۳
سیـده بانــو