عطرِ حــرمِ یــار

( اینجـا تا همیشہ خونہ ما میمونہ،حتی اگہ دیر بہ دیر بیایم بہ خونمون )

عطرِ حــرمِ یــار

( اینجـا تا همیشہ خونہ ما میمونہ،حتی اگہ دیر بہ دیر بیایم بہ خونمون )

عطرِ حــرمِ  یــار

این باران هایے که می بارد و نمی بارد ،
همه را شاعر کرده است
باریدنش یک جور ، نباریدنش جور دیگر
حجم نداشتن هایت را به رخ ما می کشد
این جایے که بےتو ،
نه زمینش زمین است ، نه آسمانش آسمان.
مےگویم : پدرانمان سیب سرخ کدام جنت اعلایے را گاز زدند
که فرزندانشان از درک ولایت شما رانده شده اند ؟
این جغرافیای غربت را ،
بےشما نخواهیم کجا را باید مُهر کنیم ؟
" به جان عزیزتان ، بودن بی درک شما ،
عینِ ظلم است "

می فرمایی ندبه بخوان ؟
مےخوانم : اشکوا الیک
شکایت دارم برشما ؛
از تنـــهایے خودم ،
از تنـــهایے شما....

نویسندگان

روز شمـــارِ عاشــــقی ...7

دوشنبه, ۱۹ آبان ۱۳۹۳، ۰۸:۲۰ ب.ظ

مــرا ببــر بــه حـــرم تا نرفتـه ام از دسـ ـت ...

علــاجِ واقعـ ـه قبـ ـل از وقـ ـوع با یـد کــرد ...

ا ر بــــــا بـــــ 

مــــرا بــــہ کرببلا مـــے بــرے یقیــــــن دارم


دلِ  مـــرا تــــو ، بہ فرقـــت قســـم ، نمے شکنے


۹۳/۰۸/۱۹
سیـده بانــو