عطرِ حــرمِ یــار

( اینجـا تا همیشہ خونہ ما میمونہ،حتی اگہ دیر بہ دیر بیایم بہ خونمون )

عطرِ حــرمِ یــار

( اینجـا تا همیشہ خونہ ما میمونہ،حتی اگہ دیر بہ دیر بیایم بہ خونمون )

عطرِ حــرمِ  یــار

این باران هایے که می بارد و نمی بارد ،
همه را شاعر کرده است
باریدنش یک جور ، نباریدنش جور دیگر
حجم نداشتن هایت را به رخ ما می کشد
این جایے که بےتو ،
نه زمینش زمین است ، نه آسمانش آسمان.
مےگویم : پدرانمان سیب سرخ کدام جنت اعلایے را گاز زدند
که فرزندانشان از درک ولایت شما رانده شده اند ؟
این جغرافیای غربت را ،
بےشما نخواهیم کجا را باید مُهر کنیم ؟
" به جان عزیزتان ، بودن بی درک شما ،
عینِ ظلم است "

می فرمایی ندبه بخوان ؟
مےخوانم : اشکوا الیک
شکایت دارم برشما ؛
از تنـــهایے خودم ،
از تنـــهایے شما....

نویسندگان

هر کجا چشـــم ِ دلـــم دنبالِ توست ...

پنجشنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۹۳، ۰۸:۱۸ ب.ظ


ســـــلام
بـــر آن قــدم هــایی کـه امــشب
بــــه چشمــــان زمیـــن پـــا می گـــذارنـــداتفــاقــی بــایـــد ایـــن جمعــــه بـیـفتــد
یـــا علـــی ...
شــایـــد ایـــن جمعــــــه بـیـایـــد
در میــــان جشـــن دیـــــدار خــــودش

۹۳/۰۳/۲۲
سیـده بانــو